top of page

Our Businesses

งานบริการของเราครอบคลุมตั้งแต่ งานออกแบบ งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานประกอบ งานติดตั้ง และงานทดสอบระบบบำบัดน้ำที่สมบูรณ์  และยังรวมถึงงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ และงานบริการหลังการขาย โดยทีมงานของเราที่เพียบพร้อมไปด้วยวิศวกรที่เชี่ยวชาญ มีความสามารถและมีประสบการณ์ที่ครบถ้วน ที่จะเข้ามาดูแลในทุกๆ กระบวนการผลิต
เรายังคอยติดตามเทคโนโลยีการบำบัดน้ำและกฎหมายข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบในวันนี้ ยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต เรามีความเชี่ยวชาญในการวางแผน ออกแบบ และรวมถึงการบริหารจัดการการก่อสร้าง เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาของคุณได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เรานำเสนอ อันได้แก่
Water-Treatment

ระบบบำบัดน้ำดี

เรามีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการจัดทำระบบบำบัดน้ำ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำตามความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น เราจัดทำระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนการกรองขั้นสูง ชนิดอุลตร้าฟิลเตอร์ และยังจัดทำระบบบำบัดน้ำดี และผลิตน้ำที่บริสุทธิ์พิเศษ เพื่อตอบสนองการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ
Wastewater-Treatment

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เราได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานระบบบำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ อย่างเหมาะสม เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำเสียที่หลากหลาย เรายังใช้เทคโนโลยีการบำบัดขั้นสูง เช่น UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket)  เพื่อที่จะได้ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้ มาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอีกด้วย
Water-Recycle

ระบบรีไซเคิลน้ำ

เนื่องจากความต้องการทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ำที่เพิ่มมากขึ้น เราก็มีระบบการนำน้ำเสียมาใช้ซ้ำ  เราจะออกแบบระบบน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิตน้ำสำรองสำหรับหอหล่อเย็น  น้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำ และน้ำใช้ในครัวเรือน โดยประยุกต์ใช้เมมเบรนไมโครฟิลเตอร์/อัลตร้าฟิลเตอร์ และ/หรือ เมมเบรนรี-เวอร์สออสโมซิส เป็นต้น
Water-Wastewater-ZLD

Zero Liquid Discharge (ZLD)

Zero Liquid Discharge (ZLD) เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดน้ำเสียทั้งหมดโดยผ่านขบวนการรีไซเคิล และจะไม่มีน้ำเสียปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม  ดังนั้นน้ำที่ได้จากการบำบัดนี้ จึงเหมาะสมที่จะนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับกระบวนการผลิต หรือการชลประทานต่างๆ เป็นต้น
Water-Wastewater-Lab

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการเป็นห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำ ที่ให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และจุลชีววิทยา  ห้องปฏิบัติการ กลางของเราได้รับการ ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการเอกชน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
top page 06

ระบบบำบัดน้ำดี

water treatment

   เรามีความเชี่ยวชาญในระบบผลิตน้ำและระบบเสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับทุก ๆ อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น และโรงงานปิโตรเคมี เรายังได้มีการประยุกต์เอาระบบ microfiltration มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารด้วย การออกแบบระบบของเรา คำนึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย จากการลดของเสียที่เกิดขึ้นและปริมาณการใข้สารเคมีที่เหมาะสม ระบบผลิตน้ำของเราประกอบด้วย

กระบวนการทำน้ำใส
ด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ในการผสมผสานถังปฏิกิริยาและถังตกตะกอนรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ตะกอนแขวนลอยที่มากับน้ำดิบถูกกำจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราการใช้สารเคมีในปริมาณต่ำ นอกจากนี้ ระบบยังมีข้อดีจากปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นในปริมาณน้อยอีกด้วย
Water-treatment-clarifier
Water-treatment-Filtration
ระบบการกรอง
ระบบการกรองแบบประสิทธิภาพสูงจะถูกประยุกต์ใช้ร่วมกับสารกรองชนิดพิเศษหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองการกรองน้ำที่เหมาะสม อีกทั้งถังกรองยังถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก สะดวกต่อการติดตั้งและพร้อมใช้งานทั้งในขั้นตอนการล้างย้อน และการกรองที่ต่อเนื่อง

Softening System

เรานำเสนอชุดระบบผลิตน้ำอ่อน โดยการทำงานแบบอัตโนมัติ และด้วยเรซินที่มีคุณภาพสูง ทำให้ลดปริมาณความกระด้างในน้ำดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตะกรันในระบบท่อน้ำประปาและระบบทำความร้อน  และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมถึงหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  นอกจากนี้ยังลดอัตราการเกิดตะกรันบนเมมเบรน RO เพื่อยืดอายุเมมเบรน RO ให้ยาวนานขึ้น

ระบบกำจัดอิออนในน้ำ

เรานำเสนอระบบกำจัดอิออนในน้ำด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของน้ำบริสุทธิ์ที่จะนำไปใช้จริง ระบบการกำจัดอิออนในน้ำถูกออกแบบให้ทำงานเพื่อผลิตน้ำในอัตราคงที่ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบให้คำนึงถึงการใช้สารเคมีที่ใช้ในการฟื้นฟูสภาพเรซิน (regenerated chemical) อย่างประหยัด ตลอดจนน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการระบบฟื้นฟู ยังถูกออกแบบให้ง่ายต่อการบำบัดและการกำจัดทิ้ง

EDI

(Electrodeionization)

EDI เป็นกระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์พิเศษ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนและเรซิน แลกเปลี่ยนไอออน ภายใต้ความต่างศักย์ไฟฟ้า ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของไอออนต่างๆ จนในที่สุดก็ผลิตน้ำบริสุทธิ์พิเศษที่มีคุณภาพสูงมากๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ  และด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว จึงเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนของสารเคมีที่ใช้ในการฟื้นฟูของเรซิน

ระบบ Mixed Bed Polishing

เราสามารถนำเสนอเรซินที่มีอยู่หลากหลายประเภท ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในกระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น (polishing) ระบบถูกออกแบบให้สามารถรับประกันคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ ด้วยระยะเวลาการเดินระบบที่ยาวนาน เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำที่บริสุทธิ์สม่ำเสมอ ตลอดกระบวนการผลิตน้ำ
Water-treatment-Membrane
ระบบบำบัดโดยใช้ Membrane
เมมเบรนหลายชนิดถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำในหลาย ๆ วัตถุประสงค์การใช้งาน ควบคู่ไปกับการใส่ใจในการเลือกใช้ระบบบำบัดขั้นต้น (Pretreatment) ที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องการทำงานของเมมเบรน และยืดอายุการใช้งานของเมมเบรน รวมถึงการออกแบบเพื่อเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปด้วย
2014-10-28 09.51.12.jpg
" บริษัทของเราได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้ "
การบำบัดน้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำดื่ม
นื่องจากคุณภาพน้ำประปาในหลายพื้นที่ยังไม่เหมาะสมที่สามารถนำมาบริโภคได้โดยตรง บริษัทของเราจึงขอนำเสนอระบบบำบัดน้ำดิบไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำบาดาล, แหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำพุธรรมชาติ เพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ถังตกตะกอน หรือถังกรอง ที่ถูกนำมาใช้เพื่อแยกสารแขวนลอยออกจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ, การกำจัดสีและกลิ่นด้วยถ่านกัมมันต์, การกำจัดโลหะหนักและสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ด้วยการกรองของเมมเบรน RO รวมถึงการฆ่าเชื้อด้วยโอโซน, รังสียูวีและคลอรีน เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพ และปริมาณน้ำที่ผลิตได้ แก่ลูกค้าและผู้บริโภค
การบำบัดน้ำสำหรับชุมชน
เนื่องจาก น้ำประปาที่ใช่สำหรับอุปโภค บริโภค ของชุมชนในประเทศไทย ผ่านการผลิตจากภาคเอกชนมาเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งบริษัทของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบระบบผลิตน้ำสำหรับชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นการตกตะกอนสารแขวนลอย, ระบบการกรอง รวมไปถึงระบบการฆ่าเชื้อ
Water-treatment-Municipal
การบำบัดน้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำบริสุทธิ์พิเศษ
การบำบัดน้ำเพื่อผลิตเป็นน้ำบริสุทธิ์พิเศษสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำนั้นต้องใช้เทคโนโลยีทั้งแบบทั่วไป เช่น ถังตกตะกอน, ถังกรอง, เมมเบรน เป็นต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น EDI, มิกซ์เบดเรซินและการกำจัดก๊าซต่างๆในน้ำ เพื่อคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์พิเศษสูงสุด ซึ่งปราศจากสิ่งเจือปนไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์-อนินทรีย์, โลหะหนัก, ของแข็งทั้งที่ละลายและเป็นอนุภาค, สารทั้งที่ระเหยละไม่ระเหยรวมถึงก๊าซต่างๆที่ละลายในน้ำดิบ อันอาจส่งผลต่อขบวนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้
Water-Treatment-Ultrapure
ระบบบำบัดน้ำเสีย
wastetwater treatmet
Wastewater-Treatment
เราได้ออกแบบระบบบำบัดชนิด Biological Aerated Filter แบบไม่มีถังตกตะกอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เท่าที่เคยสร้างมา โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดแบบ Advance Oxidation Fenton นอกจากนี้เรายังได้ริเริ่มการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเมมเบรน (MBR) โดยไม่ต้องใช้ถังตกตะกอนอีกต่อไป
เรายังมุ่งมั่นออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมา ใช้หม่ได้อีก โดยผ่านการบำบัดที่หลากหลายระบบ รวมถึงระบบการฆ่าเชื้อโรค ทำให้มั่นใจได้ว่า สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้ถูกปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดี ระบบบำบัดน้ำเสียของเราประกอบด้วย
ระบบบำบัดแบบแยกตะกอนและน้ำมันด้วยไมโครบับเบิ้ล
ด้วยระบบบำบัดแบบแยกตะกอนที่ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง ร่วมกับการทำงานของฟองอากาศขนาดเล็กที่ถูกผลิตจำนวนมาก ทำให้ระบบสามารถกำจัดมลสารต่างๆ ได้ดีภายใต้การทำงานที่ใช้พลังงานต่ำ ทั้งนี้ระบบบำบัดจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ และเป็นระบบที่ต้องการดูแลรักษาน้อย
ระบบกำจัดน้ำมัน
เราสามารถออกแบบแลติดตั้งระบบกำจัดน้ำมันของเราได้หลากหลายชนิด ขึ้นกับลักษณะของน้ำเสียในแต่ละขบวนการผลิต  โดยการออกแบบจะคำนึงถึงความสะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษา ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
การบำบัดด้วยกระบวนการตกตะกอนเคมี
ารบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมีเป็นกระบวนการมาตรฐานสำหรับการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถบำบัด หรือบำบัดได้ยากด้วยวิธีการทางชีวภาพ เช่น น้ำเสียที่มีผสมของโลหะหนัก, สารเคมีหรือตัวทำละลายต่างๆ กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมีประกอบไปด้วยการเติมสารเคมี เพื่อให้ทำปฏิกิริยากับมลสารที่อยู่ในน้ำเสีย และเปลี่ยนรูปเป็นสารประกอบที่มีความเป็นพิษน้อยลง หรืออยู่ในรูปของของแข็งที่สามารถแยกและกำจัดได้ต่อไป บริษัทโกชูโคซันมีประสบการณ์และความชำนาญที่ยาวนานกว่า 40 ปีในการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมีให้เหมาะสมกับสภาพน้ำเสียแต่ละประเภท เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมชุบโลหะ และอุตสาหกรรมเคมี รวมถึงการใช้สารเคมีที่มีคุณภาพสูงในขบวนการบำบัดน้ำเสียด้วย
ระบบบำบัดด้วยเคมีขั้นสูง
เราพร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดน้ำเสียโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เพื่อกำจัดมลสารที่กำจัดได้ยากด้วยวิธีทั่ว ๆ ไป นอกจากนี้ ระบบนี้ยังต้องการพื้นที่ในการติดตั้งน้อย ปริมาณตะกอนเกิดขึ้นน้อย และค่าใช้จ่ายในการเดินระบบต่ำ
Wastewater-treatment-Phenol
wastewater-treatment-cyanide
ระบบกำจัดไซยาไนด์
ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ และปรับปรุงผิววัสดุชิ้นงาน จะมีการใช้ไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษอันตรายสูงซึ่งไม่สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ เรานำเสนอระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไซยาไนด์ นอกจากนั้นระบบยังถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยจากก๊าซไชยาไนด์ที่เกิดขึ้นด้วย
การบำบัดน้ำเสียฟีนอลและ
ฟอร์มัลดีไฮด์
ในหลายอุตสาหกรรมที่ผลิตเรซินสังเคราะห์, อุตสาหกรรมเยื่อไม้และกระดาษ, เฟอร์นิเจอร์ หรือในกระบวนการผลิตเคมีพิเศษ มักมีการใช้สารฟินอลและฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นสารประกอบซึ่งมีความเป็นพิษสูงที่ปนมาในน้ำเสียและยากต่อการบำบัด ซึ่งบริษัทของเรามีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารฟีนอลและฟอร์มัลดีไฮด์ โดยการผสมผสานระหว่างระบบบำบัดทางเคมีและชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่เชื่อถือได้ในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการปรับแต่งระบบให้ตอบสนองการทำงานของระบบบำบัด เลือกใช้หัวจ่ายลมประสิทธิภาพสูงที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่แตกต่างกัน โดยคำนึงการประหยัดพลังงานที่ใช้ด้วยและยังเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่น และรักษาประสิทธิภาพของระบบได้อย่างสม่ำเสมอ และยังง่ายต่อการเดินระบบและการบำรุงดูแลรักษา
การบำบัดน้ำเสียฟลูออไรด์
น้ำเสียในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ ที่มีโลหะหนักฟลูออไรด์เจือปนอยู่ในปริมาณสูง มักจะมีขบวนการบำบัดที่ซับซ้อน และยากต่อการบำบัด  แต่ด้วยบริษัทของเราที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียฟลูออไรด์มามากมาย เราจีงมั่นใจที่จะนำเสนอระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ และใช้สารเคมีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดอยู่เสมอ
เอสบีอาร์
เอสบีอาร์เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบใช้อากาศด้วยสลัดจ์กัมมันต์ (ตะกอนเร่ง) ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีคือสามารถลดพื้นที่ในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ต้องมีบ่อตกตะกอน เหมาะสำหรับน้ำเสียชุมชน ห้างสรรพสินค้าและอาคารต่างๆ หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีข้อจำกัดในด้านพื้นที่ ระบบนี้ยังสามารถลดไนโตรเจนในน้ำเสียได้ดีอีกด้วย
P41805010-P4 Emerald Brewery_WTP.jpg
ระบบบำบัดชีวภาพแบบตัวกลางเคลื่อนที่
MBBR เป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพที่ใช้ตัวกลาง (Media) แบบลอยอิสระ เหมาะสมกับน้ำเสียอุตสาหกรรมทั้งที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ซึ่งเข้ามาเป็นทางเลือกทดแทนระบบตะกอนเร่งแบบเดิม เพื่อลดพื้นที่ในการติดตั้งและลดพลังงาน ที่ใข้ได้ ทางบริษัทโกชูโคซันได้ออกแบบและติดตั้งระบบ MBBR ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ รวมถึงยังสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดตามเป้าหมายของลูกค้า และสามารถปล่อยออกสู่สาธารณะได้
ระบบบำบัดชีวภาพแบบ
เมมเบรนจุ่ม
เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีเมมเบรนมาประยุกต์ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียโดยตะกอนเร่งแบบปกติ (MBR) ด้วยเทคนิคชั้นสูงดังกล่าว ทำให้ระบบบำบัดมีขนาดเล็กลงมากและรองรับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ได้ในอัตราสูง นอกจากนั้น เรายังเลือกใช้เมมเบรนชนิดพิเศษคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และเพื่อให้ได้น้ำบำบัดที่มีคุณภาพดีอีกด้วย เรายังมีประสบการณ์การออกแบบและติดตั้งระบบ MBR สำหรับน้ำเสียจากน้ำอัดลมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย
ยูเอเอสบี
ระบบยูเอเอสบีเป็นระบบบำบัดชีวภาพแบบไร้อากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งมักจะใช้กับน้ำเสียที่มีความเข้มช้นของสารอินทรีย์สูง จากอุตสาหกรรมการเกษตร, โรงกลั่น  น้ำตาล อาหารและเครื่องดื่ม บริษัทโกชูโคซันมีประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดยูเอเอสบี แล้วตามระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบตะกอนเร่ง  (AS) เพื่อที่จะบำบัดได้คุณภาพน้ำตามความต้องการ และใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยลง และประหยัดพลังงานมากขึ้น และยังมีผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกให้กับหม้อต้มไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
ระบบก๊าซชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบไร้อากาศ ซึ่งสามารถที่จะนำกลับมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกสำหรับป้อนให้กับระบบหม้อต้ม เพื่อผลิตไอน้ำและสามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เรามีประสบการณ์ทั้งในด้านออกแบบ, ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพแบบไร้อากาศรวมถึงระบบบำบัดก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับอุสาหกรรมแบบครบวงจรที่ต้องการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ระบบรีไซเคิลน้ำ
Recycle water
เนื่องด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ความต้องการน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียชั้นสูงและการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอันมีอยู่อย่างจำกัด
เราเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว และได้นำเสนอทางแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำชั้นสูง โดยเราเลือกใช้เมมเบรนที่มีประสิทธิภาพที่สุดและเหมาะสมสำหรับน้ำแต่ละแหล่งและบำบัดให้ได้คุณภาพน้ำที่ลูกค้าต้องการ โดยการใช้เมมเบรนแบบใช้แรงดันชนิดไมโครฟิลเตอร์ หรืออัลตร้าฟิลเตอร์, เมมเบรนแบบจุ่มในระบบบำบัดตะกอนเร่ง และเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส เป็นต้น น้ำเสียที่ผ่านบำบัดแล้วสามารถนำไปใช้กับ หอหล่อเย็น หม้อต้มไอน้ำ หรืออุปกรณ์อื่นๆ
การปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์
ZERO 04
Water-Treatment-ZLD
Zero Liquid Discharge (ZLD) เป็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดน้ำเสียทั้งหมดโดยผ่านขบวนการรีไซเคิล และจะไม่มีน้ำเสียปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม  ดังนั้นน้ำที่ได้จากการบำบัดนี้ จึงเหมาะสมที่จะนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับกระบวนการผลิต หรือการชลประทานต่างๆ เป็นต้น  เรานำเสนอระบบ ZLD แบบครบวงจร โดยใช้กระบวนการทางฟิสิกส์เคมี  ร่วมกับเทคโนโลยีการกรองด้วยเมมเบรน และระบบการระเหยน้ำเสีย เพื่อให้บำบัดน้ำเสียให้เหลือน้อยที่สุด และให้สอดคล้องกับกฏหมาย และยังสามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม

ระบบ ZLD ที่เรานำเสนอนี้มีความเสถียร และยังสามารถนำไปใช้กับน้ำเสียที่มีค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) สูงๆ ที่ไม่สามารถบำบัดทางเคมีทั่วไปได้  ระบบภายใต้แนวคิด ZLD นี้ สามารถนำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ในทุกๆ ระดับขนาดของระบบ ZLDการบำบัดของเสียจากอุตสาหกรรมและการผลิตวัสดุพิเศษ

Water-Treatment-TDS
Water-Treatment-COD
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
lab 05
Water-Treatment-Lab
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โกชู โคซัน จำกัด  เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม (กายภาพ, เคมี, ชีวภาพ) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
bottom of page