top of page
IMG_6557.jpg

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Privacy Notice)

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท โกชู โคซัน จำกัด (“บริษัทฯ”) ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านในฐานะ ลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการ ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ปฏิบัติงานในนามของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของบริษัทฯ (“ลูกค้า”) ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อดำเนินการตามคำขอของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ

 

1.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทำสัญญา รวมถึงเพื่อดำเนินการตามกระบวนการ และขั้นตอนตามสัญญากับบริษัทฯ

 

1.3 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ (เช่น กระบวนการออกแบบและติดตั้ง เป็นต้น) การรับหรือส่งข้อมูลและเอกสารติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ การชำระเงิน การบริการหลังการขาย และการปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

 

1.4 เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทฯ เช่น การติดต่อสื่อสารกับท่านในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

 

1.5 เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ

 

1.6 เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตเพื่อตรวจสอบการขอใช้ระบบสารสนเทศภายในของบริษัทฯ

 

1.7 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง ข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร หรือเมื่อได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ ศาล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ เพื่อการสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

1.8 เพื่อการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการหรือการโอนสัญญาซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

1.9 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ รวมถึง การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทฯ ณ อาคาร และสถานที่ของบริษัทฯ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

 

1.10 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนคู่ค้า

 

1.11 เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญา หรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านได้

 

   ทั้งนี้ หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน

ทราบ และจะดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีบันทึกการแก้ไข เพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขหนังสือเดินทาง วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ตำแหน่งงาน

(ข) ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ Facebook Instagram หรือช่องทางการติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น

(ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร

(ง) ข้อมูลการเข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ (Communication Data) เช่น ข้อมูลการบันทึกภาพ

(จ) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การบันทึกภาพนิ่ง

(ฉ) ข้อมูลที่ระบุทรัพย์สินของบุคคล เช่น เลขทะเบียนรถยนต์ โฉนดที่ดิน เป็นต้น

(ช) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) และคุกกี้ (Cookies) เป็นต้น

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

(ก) ข้อมูลสุขภาพ 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ

(ค) ข้อมูลศาสนา

(ง) เชื้อชาติ

(จ) หมู่โลหิต

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องขอเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ประวัติการทำงาน หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ อาจขอให้ท่านดำเนินการขีดฆ่า หรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแก่บริษัทฯ

3. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นได้ ทั้งนี้ ภายใต้วิธีการที่กฎหมายกำหนด

 

3.2 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
เป็นต้น

 

3.3 บริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อ 1. ของประกาศฯ ฉบับนี้

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค

    บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ

5. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 

5.1 บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายใน รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้

 

5.2 พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณี

 

5.3 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง ผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือที่ปรึกษาจากภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุ เป็นต้น

 

5.4 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

    ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสม และเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ การดัดแปลง การแก้ไข หรือมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายบริษัทฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมของบริษัทฯ

8. วิธีการติดต่อ

    ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด

สถานที่ติดต่อ:

70 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์:

อีเมล:

+66 312-4159, +66 312-4165-7, +66 312-4171-5

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิ ต่าง ๆ ดังนี้

9.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

    ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

    ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

9.2   สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

    ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้

 

9.3   สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

    ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

9.4   สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.5   สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

    ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.6   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

    ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.7   สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

    กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9.8   สิทธิในการรับทราบกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    บริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ตามความเหมาะสมในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากประกาศฉบับนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการเผยแพร่ผ่านประกาศที่เหมาะสมของบริษัทฯ

 

9.9   สิทธิในการร้องเรียน

    ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

    ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อ       บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่งบริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

bottom of page