top of page
CSR banner 09.jpg

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด (Goshu Kohsan Co., Ltd.) ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการการแบ่งปัน (Sharing) บนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิต (Life) ระบบนิเวศ (Ecology) และการแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing)

คุณภาพชีวิต

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม เพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดต่อสังคมและธุรกิจ

ระบบนิเวศ 

พัฒนาความยั่งยืนของระบบนิเวศ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การแบ่งปันประสบการณ์

แบ่งปันความเชี่ยวชาญสู่สังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ

bottom of page