top of page

Water is Our Life.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด ยังคงเป็นผู้นำในเรื่องการบริการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญที่มีมากว่า 40 ปี พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญในทุกด้านโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย บริษัทฯ นำเสนอให้บริการที่กว้างขวางและครอบคลุมและให้ความสำคัญในศักยภาพที่มี เพื่อที่จะตอบสนองต่อลุกค้าในกลุ่มอุตสากรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เราเข้าใจและมุ่งมั่นทำงาน ที่เราให้บริการเราพร้อมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แก่ลูกค้าทุกราย และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือระบบที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่พึงพอใจ

water-quality-cert

ISO 9001:2015

Quality Management System

water-Analysis-Register

Private Analysis

Laboratory Registration

water-Management-cert

ISO 14001:2015

Environment Management

System

water-testing-cert

ISO/IEC 17025:2017

Certification Of Testing

Laboratory Accreditation

ธุรกิจของเรา

งานบริการของเราครอบคลุมตั้งแต่ งานออกแบบ งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานประกอบ งานติดตั้ง และงานทดสอบระบบบำบัดน้ำที่สมบูรณ์  และยังรวมถึงงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ และงานบริการหลังการขาย โดยทีมงานของเราที่เพียบพร้อมไปด้วยวิศวกรที่เชี่ยวชาญ มีความสามารถและมีประสบการณ์ที่ครบถ้วน ที่จะเข้ามาดูแลในทุกๆ กระบวนการผลิต เรายังคอยติดตามเทคโนโลยีการบำบัดน้ำและกฎหมายข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบในวันนี้ ยังคงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต เรามีความเชี่ยวชาญในการวางแผน ออกแบบ และรวมถึงการบริหารจัดการการก่อสร้าง เพื่อให้แนวทางการแก้ไขปัญหาของคุณได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เรานำเสนอ อันได้แก่

Water-Busniess

ระบบบำบัดน้ำดี

เรามีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการจัดทำระบบบำบัดน้ำ เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำ และคุณภาพน้ำตามความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น เราจัดทำระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนการกรองขั้นสูง ชนิดอุลตร้าฟิลเตอร์ และยังจัดทำระบบบำบัดน้ำดี และผลิตน้ำที่บริสุทธิ์พิเศษ เพื่อตอบสนองการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมอื่นๆ

Wastewater-Business

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เราได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสมผสานระบบบำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ อย่างเหมาะสม เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำเสียที่หลากหลาย เรายังใช้เทคโนโลยีการบำบัดขั้นสูง เช่น UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket)  เพื่อที่จะได้ก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้ มาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอีกด้วย

Water-Wastewater-Recycle

ระบบรีไซเคิลน้ำ

เนื่องจากความต้องการทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ำที่เพิ่มมากขึ้น เราก็มีระบบการนำน้ำเสียมาใช้ซ้ำ  เราจะออกแบบระบบน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ในกระบวนการผลิตน้ำสำรองสำหรับหอหล่อเย็น   น้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำ และน้ำใช้ในครัวเรือน โดยประยุกต์ใช้เมมเบรนไมโครฟิลเตอร์/อัลตร้าฟิลเตอร์ และ/หรือ เมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส เป็นต้น

โครงการของบริษัท

ทางบริษัทมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าและได้รับความไว้วางใจให้ทางบริษัทได้ออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์และพรีซิชั่น

อุตสหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมด้านการเกษตร

อุตสหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม  ด้านสิ่งทอ งานระบบด้านอาคาร และอื่นๆ

 

ประสบการณ์ตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทขอแสดงความขอบคุณลูกค้าในนการสนับสนุนธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดและทางเรายังขอมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท โกชู โคซัน จำกัด  เป็นผู้นำด้านการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม (กายภาพ, เคมี, ชีวภาพ) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โกชู โคซัน จำกัด (Goshu Kohsan Co., Ltd.) ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งโครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการการแบ่งปัน (Sharing) บนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ คุณภาพชีวิต (Life) ระบบนิเวศ (Ecology) และการแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing)

Water-CSR

Life

Focus on improving the quality of life of the community and society to create maximum value for society and business.

banner group-01.jpg

กลุ่มของบริษัท

บริษัทคำนึงถึงการพัฒนาและขยายตัวด้านธุรกิจในด้านต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งในกลุ่มของเราจะประกอบไปด้วยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในด้านการบำบัดน้ำ การบริการหลังการขายและการบำรุงรักษา รวมทั้งเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำและเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้ง เรายังมองเห็นศักยภาพในการลงทุนเพื่อขยายกิจการของกลุ่มไปในกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ เวียดนาม พม่า และ ลาว เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าข้ามชาติ

bottom of page