Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

เรามีความเชี่ยวชาญในระบบผลิตน้ำและระบบเสริมที่เกี่ยวข้องสำหรับทุก ๆ อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น โรงผลิตไฟฟ้า และโรงงานปิโตรเคมี
เรายังได้มีการประยุกต์เอาระบบ microfiltration มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารด้วย การออกแบบระบบของเรา
คำนึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย จากการลดของเสียที่เกิดขึ้นและปริมาณการใข้สารเคมีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ระบบ ผลิตน้ำของเราประกอบด้วย


กระบวนการทำน้ำใส
 

ด้วยเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์ในการผสมผสานถังปฏิกิริยาและถังตกตะกอนรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ตะกอนแขวนลอย
ที่มากับน้ำดิบถูกกำจัดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตราการใช้สารเคมีในปริมาณต่ำ นอกจากนี้ ระบบยังมีข้อดีจาก
ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นในปริมาณน้อยอีกด้วย

   
ระบบการกรอง
 

สภาวะการกรองแบบอัตราสูงถูกประยุกต์ใช้ร่วมกับสารกรองชนิดพิเศษหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองการกรองน้ำ
ที่เหมาะสมอีกทั้งถังกรองยังถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก สะดวกต่อการติดตั้งและพร้อมใช้งานทั้งในขั้นตอนการล้าง
ย้อน และการกรองที่ต่อเนื่อง

   
ระบบดูดติดผิว
 

สารกรองดูดติดผิว ชนิดพิเศษถูกเลือกมาใช้งานโดยผ่านการทดลองจริงจากห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำที่ผ่าน
เข้าระบบสภาวะการกรองแบบอัตราสูงยังถูกนำมาใช้เพื่อลดขนาดของถังกรองอีกด้วย

   
ระบบกำจัดอิออนในน้ำ
 

เราเสนอรูปแบบของระบบกำจัดอิออนในน้ำที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของน้ำบริสุทธิ์ที่จะนำไปใช้
จริง ระบบการกำจัดอิออนในน้ำถูกออกแบบให้ทำงานเพื่อผลิตน้ำในอัตราคงที่ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้
ระบบยังถูกออกแบบให้คำนึงถึงการใช้สารฟื้นฟู (regenerated chemical) อย่างประหยัด ตลอดจนน้ำเสียจากการ
ฟื้นฟูที่เกิดขึ้นยังถูกออกแบบให้ง่ายต่อการจัดการและกำจัดทิ้ง

   
ระบบ Mixed Bed Polishing
 

เราสามารถนำเสนอเรซินที่มีอยู่หลากหลายประเภท ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในขบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
(polishing) ระบบถูกออกแบบให้สามารถรับประกันคุณภาพน้ำบริสุทธิ์ ด้วยระยะเวลาการเดินระบบที่ยาวนาน
เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำสม่ำเสมอคงที่ ตลอดขบวนการผลิต

   
ระบบ Condensate Polishing
 

ระบบ condensate polishing จัดเป็นระบบที่สำคัญในการกระบวนการผลิตน้ำสำหรับโรงกำเนิดพลังงาน ระบบ
ประกอบด้วยเชื้อเพลิง fossil และแหล่งกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์เพื่อใช้ใน boiler ประเภท recirculation dump
และใช้สำหรับ generator แบบ one-through stream โดยไอน้ำจาก boiler จะถูกส่งผ่านไปยังชุด turbine ที่ใช้
พลังงานสูง หลังจากนั้นไอน้ำความดันต่ำจะควบแน่นในระบบแลกเปลี่ยนความร้อน และถูกส่งผ่านไปยังระบบเก็บน้ำ
น้ำที่ควบแน่นหรือเรียกว่า condensate จะถูกส่งกลับไปใช้ใหม่ที boiler และถูกทำให้เปลี่ยนรูปเป็นไอน้ำอีกครั้ง
การหมุนเวียนนำกลับไปใช้ใหม่แบบนี้ จัดเป็นระบบที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำอย่างเห็นได้ชัด

   
ระบบบำบัดโดยใช้ Membrane
 

Membrane หลายชนิดถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำในหลายๆวัตถุประสงค์การใช้งาน ควบคู่ไปกับการใส่ใจ
เลือกใช้ระบบบำบัดขั้นต้น (Pretreatment) ที่ดีที่สุด เพื่อปกป้องการทำงานของ membrane และยืดอายุการใช้งาน
ของ membrane การประหยัดพลังงานไฟฟ้ายังถูกออกแบบให้ทำงานควบคู่ไปด้วย

   
ระบบการฆ่าเชื้อโรค
 

เรานำเสนอระบบการฆ่าเชื้อโรคหลากหลายประเภทแล้วแต่การใช้งาน อาทิเช่น ระบบการใช้ UV, โอโซน, คลอรีน
ภายใต้ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าระบบจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะกำจัดเชื้อโรคได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน