Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

ในประเทศไทย เราได้ออกแบบระบบบำบัดชนิด Biological Aerated Filter แบบไม่มีถังตกตะกอนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาโดยใช้
เทคโนโลยีการบำบัดแบบ Advance Oxidation Fenton นอกจากนี้เรายังได้ริเริ่มการออกแบบระบบบำบัดแบบ Membrane Activated
Sludge ซึ่งไม่ต้องใช้ถังตกตะกอนอีกต่อไป เรามุ่งมั่นออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้อีก โดยผ่านการบำบัดที่หลากหลาย และการฆ่าเชื้อโรค ทำให้มั่นใจได้ว่าสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมจะถูกปกป้องคุ้มครองเป็น
อย่างดี

ระบบบำบัดน้ำเสียของเราประกอบด้วย

ระบบการกำจัดโลหะหนัก
 

ระบบถูกออกแบบให้สามารถนำมาใช้ในการบำบัดโลหะหนักหลากหลายประเภท ทำให้น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำ
ไปทิ้งสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ระบบยังถูกออกแบบเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง การใช้เคมี
ในปริมาณน้อย ตลอดจนปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

   
ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง
 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่เชื่อถือได้ในระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง เรามีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการ
ปรับแต่งระบบให้ตอบสนองการทำงานของระบบ หัวจ่ายลมประสิทธิภาพสูงยังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับภาระบรร
ทุกสารอินทรีย์ ตลอดจนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณน้อยความยืดหยุ่นและความคงตัวของระบบยังถูกนำเสนออย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และ รักษาระบบ

   
ระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งโดยใช้ Membrane แยกน้ำใส
 

เป็นระบบที่นำเทคโนโลยีเมมเบรนมาประยุกต์ใช้ในระบบบำบัดโดยตะกอนเร่งแบบปกติ ด้วยเทคนิคชั้นสูงดังกล่าว ทำให้
้ระบบบำบัดมีขนาดเล็กลงมากและรองรับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ได้ในอัตราสูง นอกจากนั้น เรายังเลือกใช้เมมเบรนชนิด
พิเศษคุณภาพสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และเพื่อให้ได้น้ำบำบัดที่มีคุณภาพดีอีกด้วย

   
ระบบบำบัดแบบ Advance Oxidation
 

เราพร้อมที่จะนำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบำบัดน้ำเสียโดยปฏิกิริยา oxidation เพื่อกำจัดมล
สารที่กำจัดได้ยากด้วยวิธีทั่ว ๆ ไป นากจากนั้น ระบบนี้ยังต้องการพื้นที่ในการติดตั้งน้อย ปริมาณตะกอนเกิดขึ้นน้อย
และค่าใช้จ่ายในการเดินระบบต่ำ

   
ระบบการทำตะกอนลอยด้วยอากาศละลาย
 

ด้วยระบบที่ถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูง ร่วมกับฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมากจะทำให้ระบบสามารถกำจัดมลสาร
ได้ดีภายใต้การทำงานที่ใช้พลังงานต่ำ ทั้งนี้ระบบจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ และต้องการการดูแลรักษาน้อย

   
ระบบกำจัดน้ำมัน
 

ระบบกำจัดน้ำมันของเราสามารถกำจัดน้ำมันได้หลากหลายชนิด โดยคำนึงถึงความสะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษา
ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ทั้งนี้ระบบยังสามารถออกแบบติดตั้งให้กำจัดน้ำมันได้หลากหลายรูปแบบขึ้นกับลักษณะของน้ำเสีย

   
ระบบกำจัดไซยาไนด์
 

เรานำเสนอระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไซยาไนด์ นอกจากนั้น ระบบยังถูกออกแบบให้มีความปลอดภัย
จากก๊าซไชยาไนด์ที่เกิดขึ้นด้วย