Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

เนื่องด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ความต้องการน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภค
เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น การบำบัดน้ำเสียชั้นสูงและการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอันมีอยู่อย่างจำกัด

เราเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว และได้นำเสนอทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีการบำบัดน้ำชั้นสูง โดยเราเลือกใช้เมมเบรนที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดและเหมาะสมสำหรับน้ำแต่ละแหล่งและคุณภาพน้ำที่ลูกค้าต้องการ เช่น การใช้ Micro-filtration แบบใช้แรงดัน,
เมมเบรนแบบใช้ร่วมกับบ่อบำบัดตะกอนเร่ง และเมมเบรน Reversed Osmosis เป็นต้น น้ำที่บำบัดแล้วสามารถนำไปใช้กับ cooling,
boiler หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ขึ้นกับคุณภาพน้ำบำบัด