Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

เราสามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษ (ultrapure water), น้ำปราศจากไพโรเจน (pyrogen-free Water) และน้ำปราศจากแบคทีเรีย
(Bacteria-free Water) สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านที่มีข้อกำหนดสูงได้ ระบบผลิตน้ำดังกล่าวนี้ประกอบด้วยระบบย่อยต่าง ๆ เช่น
ระบบ Reversed Osmosis, ultrafiltration, electro deionization  และ  การฆ่าเชื้อด้วย UV เป็นต้น   เราออกแบบระบบให้ใช้
พลังงานต่ำ ง่ายต่อการก่อสร้างติดตั้ง ง่ายต่อการบำรุงรักษา และต้องการการดูแลน้อย ซึ่งน้ำ ultrapure จะถูกนำไปใช้ในกระบวน
การผลิตแผ่น IC, ชิ้นส่วน optro-electric และการผลิตยา ต่อไป