Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

บริการของเรา ประกอบด้วย งานออกแบบ งานวิศวกรรม งานจัดซื้อ งานโครงสร้าง งานติดตั้ง งานติดตามผล (commissioning)
งานวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ และงานบริการหลังการขาย ทีมงานวิศวกรของเราเป็นผู้มีประสบการณ์ครอบคลุมในหลาย  ๆ ด้าน  
เราเป็นผู้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และติดตามกฎข้อบังคับต่างๆ ตลอดเวลา ทำให้ระบบของเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ไม่เฉพาะในปัจจุบันแต่รวมถึงในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้ เรามีความเชี่ยวชาญในการวางแผน ออกแบบและให้บริการการจัดการ
ด้านงานก่อสร้างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ความต้องการทั้งนี้งานที่เราส่งมอบประกอบด้วย

ระบบผลิตน้ำดี
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ขั้นสูง (น้ำปราศจากไอออน)
ระบบเตาเผา
ระบบกำจัดตะกอน