Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 


ตะกอนจากถังตกตะกอน และถังทำตะกอนข้นจะถูกทำให้แห้งขึ้นเพื่อให้ปริมาตรตะกอนเหลือน้อยลงโดยเครื่องทำตะกอนแห้ง น้ำที่ถูก
รีดออกมาถูกนำกลับไปบำบัดซ้ำ ขณะที่ตะกอนที่ถูกรีดน้ำออกจะถูกจัดการต่อไปตามกฎหมาย เราพร้อมนำเสนอเครื่องบำบัดตะกอน
หลายชนิด เช่น เครื่องอัด ตะกอน (filter press),  เครื่องรีดตะกอน (belt press) และเครื่องเหวี่ยงตะกอน  (screw decanter)
เป็นต้นโดยมีทั้งระบบ Manual และ ระบบอัตโนมัติ (automatic) แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า