Home  |  ENG  |
 
 


 
 
 
จากเป้าหมายในการปลดปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ เราจึงนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงคุณภาพของระบบบำบัดและพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าอย่างต่อ
เนื่องเพื่อประสิทธิภาพ ที่ดีในการบำบัดภายใต้การควบคุมระบบอย่างง่ายและการบำรุงรักษาต่ำ  รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการใช้
เมมเบรนประกอบด้วยระบบ MF, UF, NF, RO, การแลกเปลี่ยนไอออน, electrodeionization, advanced oxidation (Ozone, UV, etc),
ซึ่งเราได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังจากแหล่งผู้ผลิตและ คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อระบบที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า เราทดสอบแล้วว่าระบบนี้มีความ
เหมาะสมที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับระบบบำบัดทั้งระบบน้ำดี,น้ำเสีย และ การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการกำจัดตะกอนตามความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อลดปริมาณสารเคมี, ระบบจะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย และลดปริมาณการเกิดตะกอน
ีี