Home  |  ENG  |
 
 


 
   
   
 

 

กระบวนการทำน้ำให้บริสุทธิ์โดยปราศจากการใช้สารเคมี ถือเป็นความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตยา เนื่องมาจากการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการทำน้ำให้บริสุทธิ์ เช่น ระบบการกรอง
การปลอดเชื้อ การกำจัดอิออนระบบ Ultrafiltration ระบบ RO โดยการใช้เมมเบรน ซึ่งทั้งหมดนี้เราสามารถนำเสนอ
วิธีการ การจัดการ และการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ปราศจากการใช้สารเคมี เช่น วิธีการใช้ Ozone การใช้รังสี
อุลตราไวโอเล็ต แทนการใช้วิธีแบบเก่า ซึ่งมีการใช้คลอรีนปนเปื้อน

ของเสียที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาโดยหลักๆ จะประกอบด้วย ตัวทำละลายที่มีธาตุฮาโลเจน และไม่มีธาตุฮาโลเจน สาร
เคมีอินทรีย์ ผลิตผลธรรมชาติ มวลสารชีวภาพ สารอ๊อกซิไดซ์ กรดและด่างจากกระบวนการทางเคมี สารที่เกิดจากการ
สกัดธรรมชาติ สารจาก การหมัก ส่วนผสมของยา โดยเราสามารถกำจัดของเสียเหล่านี้โดยการบำบัดทางเคมีและทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบบำบัดแบบไม่ใช้ อากาศ และ  ระบบตะกอนเร่ง ถังบำบัดที่มีเมมเบรนแบบจมตัว ก็ถือเป็นระบบ
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับของเสีย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม