Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

การใช้งานและการบำรุงรักษา

ทีมปฏิบัติการวิเคราะห์และบำรุงรักษาของเราจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ท่าน เรามุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ ความชำนาญและ
ประสบการณ์อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้พวกเรายังจัดการฝึกอบรมการใช้
งานและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ บนพื้นฐานของระบบที่มีความซับซ้อน รวมทั้งจัดทำคู่มือและเอกสารรับรองการใช้งานและการ
บำรุงรักษาเพื่อความมั่นใจของลูกค้า   และ เพื่อรักษาสภาพที่สมบูรณ์ของเครื่องมืออุปกรณ์ให้คงอยู่ในช่วงระยะเวลาการใช้งาน
เนื่องจากลักษณะเฉพาะของการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมเราตระหนักถึงการดำเนินการที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงการลดต้นทุน
และของเสีย ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัย 
มีประสิทธิผล และมีคุณภาพมากที่สุด

การควบคุมคุณภาพ

บริษัทของเรา “ใส่ใจและมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า” (Customer-Oriented) โดยเราให้ความสำคัญกับการนำ
ระบบบริหารงานคุณภาพมาควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เรายังมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ กระบวนการเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องให้แก่สินค้า และ บริการ โดยประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

• การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ (Raw material inspection)
• การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์ก่อนจะนำไปติดตั้ง (Shop inspection and test )
• การตรวจสอบ ณ หน่วยงานติดตั้ง (Site inspection)
• การตรวจสอบด้านความปลอดภัย (Safety inspection)