Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ของ โกชู โคซัน เป็นผู้นำด้านการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ ทางกาย
ภาพการวิเคราะห์สารอนินทรีย์ การวิเคราะห์สารอินทรีย์ การวิเคราะห์แบคทีเรีย และอื่น ๆ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ของเราได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นห้องปฏิบัตการิวิเคราะห์เอกชนภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนักเคมีของเราล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง มีความชำนาญในการวิเคราะห์และทดสอบตามระเบียบมาตรฐานสากลของ
สมาคมสาธารณสุขอเมริกา (American Public Health Association: APHA) องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Environmental Protection Agency: USEPA) มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial
Standards : JIS) และอื่น ๆ

นอกจากนี้เรายังพร้อมให้บริการวิเคราะห์ตามวิธีที่ถูกกำหนดขึ้นตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยคุณสามารถมั่น
ใจได้ว่าจะได้รับผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามข้อกำหนดและความต้องการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเรามีเครื่องมือวิเคราะห์
ที่พร้อมให้บริการดังนี้


   
Gas Chromatograph – Mass Spectrophotometer (GC – MS)
Ion Chromatograph (IC)
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
Visible Spectrophotometer (VIS)
TOC Analyzer
Oil Content Analyzer