Home  |  ENG  |
 
 
 
 
 
 
   
   
 

ทุกวันนี้ ขยะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เตาเผาจึงเป็นทางออกที่ดีในการแก้ปัญหานี้ เตาเผาขยะของเราใช้พลังงานไฟฟ้าเผาไหม้กับ
อากาศที่ถูกเติมเข้าไปในระบบ เตาเผาสามารถเผากำจัดขยะได้หลากหลายชนิด รวมไปถึงยาง, โฟม, พลาสติก, สารตัวทำละลาย  และ
น้ำมันที่ต้องการกำจัด   ทั้งนี้เตาเผา ไม่ก่อให้เกิดควัน, กลิ่น หรืออันตรายใด ๆ